Skoči na vsebino

Poročanje za namene projekta »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kor financer projekta HPC RIVR do vključno leta 2023 od vseh raziskovalcev, ki uporabljajo novo superračunalniško raziskovalno infrastrukturo, zahteva poročanje o svojem raziskovalnem delu. Vrednotenje raziskovalnega dela določa kazalnik, ki meri ure raziskovalnega dela in s tem število obstoječih delovnih mest (v FTE) raziskovalcev.

Evidentirati je torej treba raziskovalne ure, ki jih posamezen raziskovalec porabi za delo na projektu ali pa jih porabijo visokošolski učitelji in sodelavci z individualnim raziskovalnim delom, v okviru katerega se uporablja prej omenjeno infrastrukturo. Pri tem NE gre za dejansko število in obseg računskih opravil na sistemih HPC Maister, HPC Trdina in HPC Vega, ki so nastali v okviru projekta HPC RIVR. Ker iz sistemov teh podatkov ni mogoče pridobiti samodejno, se naproša vse raziskovalce, ki imajo evidentirana uporabniška imena na prej omenjenih sistemih, da poročajo o obsegu dela, ki zajema vse neposredno in posredno raziskovalno delo v povezavi s HPC kot na primer:

  • osnovno raziskovalno delo (npr. raziskave osnovnega problema, razvoj matematičnih modelov, vzpostavitev baz podatkov ipd.),
  • priprava in izvedba HPC opravil (pred-procesiranje in procesiranje),
  • analiza in sinteza rezultatov HPC opravil (po-procesiranje),
  • naknadno raziskovalno delo z uporabo rezultatov HPC opravil (npr. izboljšave modelov, optimizacija struktur ipd.).

Za lažje razumevanje navajamo nekaj primerov pravilnega poročanja uporabnikov superračunalniških sistemov HPC RIVR za podporo raziskovalnemu delu, pri katerem so v manjšem ali večjem obsegu uporabljeni omenjeni sistemi:

  • raziskovalec 100 % zaposlen na projektu/programu: poroča 1700 raziskovalnih ur oziroma 1 FTE,
  • raziskovalec 20 % zaposlen na posameznem raziskovalnem projektu ali programu (npr. visokošolski učitelji v okviru dopolnilnega delovnega razmerja): poroča 340 raziskovalnih ur oziroma 0,2 FTE,
  • raziskovalec 100 % zaposlen na mestu visokošolskega učitelja ali sodelavca – raziskovalno delo v obliki individualnega raziskovalnega dela, ki v skladu z veljavnimi Pravilniki o vrednotenju dela obsega polovico delovnega časa: poroča 850 raziskovalnih ur oziroma 0,5 FTE.

Obrazec za pridobivanje podatkov prejmejo preko elektronske pošte vsi evidentirani uporabniki na sistemih HPC RIVR. V kolikor ima raziskovalec dostop do več sistemov, zadostuje eno poročilo. V sporočilu je navedeno tudi obdobje poročanja, rok za oddajo poročila in naslovnik.

Poroča se lahko za celotno raziskovalno skupino oziroma projekt. V tem primeru se navede vsa imena raziskovalcev z raziskovalnim deležem FTE-ja, v obrazec pa se vpise le celotno število ur in FTE-jev. Poročilo v tem primeru podpiše vodja raziskovalne skupine. Primer takega poročila je tukaj.